Quyết định phê duyệt dự án khu đô thị và dịch vụ phía Tây TT Chờ – Kim Đô Policity

Quyết định 319/QĐ-UBND ngày 20/03/2018 Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, phân Khu A – Khu 3 (giai đoạn 1 phần hạ tầng kỹ thuật) để hoàn trả vốn đối ứng cho dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấpTL.286 đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong theo hình thức hợp đồng BT

Xem thêm:

Văn bản pháp lý khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, huyện Yên Phong

CHỦ  TỊCH  UBND TỈNH  BẮC  NINH

 • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19.6.2015;
 • Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18.6.2014;
 • Căn cứ Luật đầu tư ngày 26.11.204;
 • Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 32/2015/NĐ-CP ngày 25.3.2015 về quản lý chi phí đầu tư  xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 08.6.2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12.5.2015 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; số 15/2015/NĐ-CP ngày 14.02.2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); số 118/2015/NĐ-CP ngày 12.11.2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 08.3.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, phân khu A, huyện Yên Phon, tỉnh Bắc Ninh;
 • Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 09.02.2017 của UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư;
 • Xét đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân tại tờ trình số 45/TTr-CTHN ngày 26.02.2018. Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án kèm theo văn bản số 228/HĐXD –QLDA ngày 14.4.2017 của Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng; Kết quả thẩm định dự án số 534/SXD-ĐT&HT ngày 10.10.2017 của Sở Xây dựng; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 55/KHĐT-KTĐN ngày 02 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, phân Khu A – Khu 3 (giai đoạn 1 phần hạ tầng kỹ thuật) để hoàn trả vốn đối ứng cho dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL.286 đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong theo hình thức hợp đồng BT với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án:

Đầu tư xây dựng khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, phân Khu A – Khu 3 (giai đoạn 1 phần hạ tầng kỹ thuật) để hoàn trả vốn đối ứng cho dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL.286 đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong theo hình thức hợp đồng BT.

2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình:

Dự án nhóm B, loại công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT) khu đô thị; công trình cấp II.

3. Chủ đầu tư:

Công ty cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân.

4. Địa điểm xây dựng:

xã Yên Phụ và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.

5. Tư vấn lập báo cáo NCKT:

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.

6. Tư vấn khảo sát địa hình:  

Công ty cổ phần tư  vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh.

7. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Tạo vốn đối ứng hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL.286 đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong theo hình thức hợp đồng BT.

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 75ha.

9. Quy mô, phương án xây dựng và các giải pháp thiết kế:

HTKT khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, phân khu A – khu 3 xây dựng trên khu đất có diện tích 75 ha, được thiết kế đồng bộ về HTKT gồm: San nền, đường giao thông, cấp nước sạch, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, hệ thống hào, cống bể kỹ thuật, vườn hoa, cây xanh với các giải pháp thiết kế chính như sau:

 • San nền: Các lô đất xây dựng công trình được san nền bằng cát đen đầm chặt K≥0,85, theo độ dốc của khu vực; cao độ san nền hoàn thiện thấp hơn 20cm so với cao độ hoàn thiện hè đường xung quanh.
 • Hồ cảnh quan, kênh tiêu nước:
 • Đường giao thông:
 • Cây xanh:
 • Hệ thống thoát nước mưa:
 • Hệ thống thoát nước thải:
 • Hào kỹ thuật, cống cáp kỹ thuật:
 • Cấp nước sạch:
 • Cấp điện:

10. Phương án giải phóng mặt bằng: Thực hiện theo quy định hiện hành.

11. Tổng mức đầu tư của dự án:  

903.785.697.000 đồng (Chín trăm không ba tỷ, bẩy trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm chín mươi bẩy nghìn đồng).

Trong đó:      

 • Chi phí xây dựng:                               396.156.450.000  đồng;
 • Thiết bị:                                               21.000.000.000  đồng;
 • Chi phí QLDA:                                       5.518.979.000  đồng;
 • Chi phí tư vấn đầu tư  xây dựng:        15.302.460.000 đồng;
 • Chi phí khác:                                      17.450.609.000 đồng;
 • Chi phí bồi thường GPMB :              362.085.000.000 đồng;
 • Chi phí dự phòng:                              86.272.199.000 đồng.      

12. Nguồn vốn đầu tư:

Vốn tự có của Nhà đầu tư; vốn huy động và vốn vay của các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

 1. Thời gian thực hiện dự án (giai đoạn 1 phần hạ tầng kỹ thuật):  Năm 2018 – 2022.
 2. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định hiện hành.
 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành, hoàn thiện một số nội dung theo yêu cầu tại kết quả thẩm định dự án số 534/SXD-ĐT&HT ngày 10.10.2017 của Sở Xây dựng; văn bản số 228/HĐXD –QLDA ngày 14.4.2017 của Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng; văn bản số 55/KHĐT-KTĐN ngày 02.02.2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Yên Phong; Công  ty cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân và các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Tổng quan dự án Khu đô thị Kim Đô PoliCity – Yên Phong Bắc Ninh (Dự án Hưng Ngân Yên Phong)

 • Tên dự án: Khu đô thị Kim Đô PoliCity (Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ).
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân .
 • Vị trí: tại xã Yên Phụ và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.
 • Quy mô của dự án: 246,3 ha.
 • Tổng mức đầu tư hạ tầng: 3.087.992.370.000 VNĐ
 • Loại hình xây dựng: Nhà phố thương mại (shophouse), liền kề, biệt thự, căn hộ.
 • Diện tích mỗi lô: 100m2 – 500m2
 • Mật độ xây dựng: 21% (Tỷ lệ cây xanh mặt nước, công trình công cộng, chức năng, dịch vụ chiếm 79%)

Kim Đô PoliCity – Dự án xây dựng hình ảnh khu đô thị sinh thái tại Yên Phong

Khu Đô Thị Kim Đô PoliCity – Yên Phong – Bắc Ninh; được quy hoạch dựa trên cấu trúc truyền thống của vùng đất Bắc Ninh Việt Nam bao quanh bởi màu xanh và mặt nước.

Là khu đô thị: “Hiện đại – Đồng bộ – Sinh thái – Cao tầng – Đa chức năng”.

Sự khác biệt và độc đáo của dự án so với các dự án khác chính là; xây dựng hình ảnh khu đô thị sinh thái, với diện tích cây xanh và mặt nước rất lớn trong khi mật độ xây dựng lại thấp.

Vị trí của dự án Kim Đô PoliCity – Vị trí chiến lược tại Yên Phong Bắc Ninh

 1. Dự án Hưng Ngân Khu đô thị Kim Đô PoliCity cách TP Bắc Ninh 13 Km; cách Trung tâm Hà Nội khoảng 20 Km, và cách sân bay Quốc tế Nội Bài 10 Km.
 2. Kim Đô City nằm ở vị trí đắc địa, giao lộ 2 tuyến cao tốc huyết mạch; kết nối thủ đô Hà Nội và 3 tỉnh công nghiệp lớn của miền Bắc: Vĩnh Phúc , Bắc Ninh , Thái Nguyên
 3. Cách Samsung Display Yên Phong Bắc Ninh 8,5 Km (10p di chuyển)
 4. Cách Samsung Electronics Thái Nguyên 30 Km (30p di chuyển )
 5. Cách sân bay quốc tế Nội Bài 26 Km ( 30p di chuyển )
 6. Cách Hồ Gươm Hà Nội 29 Km ( 40p di chuyển )
 7. Cách Trung Tâm thành phố Bắc Ninh 18 Km (20p di chuyển )
 8. Cách Cầu Tứ Liên (Đang xây dựng) 21 Km
 9. Dự án nằm trên tuyến giao thông quan trọng như:
  • Quốc lộ 1B (tuyến đường nối Hà Nội với cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn); là cửa khẩu chính giao lưu giữa Việt Nam và Trung Quốc.
  • Quốc lộ 18 (đi Phả Lại – Quảng Ninh); là tuyến quan trọng trong việc phát triển kinh tế của khu vực tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.
  • Quốc lộ 3 mới (Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên) sẽ được nối tiếp với vành đai 3 thành phố Hà Nội.

Xem thêm

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

Liên hệ trực tiếp qua Hotline: 0866691389 để sở hữu được những sản phẩm đất nền, thuộc những dự án đất nền tại Bắc Ninh.

Mọi thông tin về dự án, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng Kinh Doanh của BĐS Nguyễn Xoan:

 • Hotline: 0866691389 (Chuyên phân phối Đất Nền, Shophouse, Liền kề & Biệt thự tại Bắc Ninh GIÁ TỐT)
 • Email: xoannt.xhomes@gmail.com
 • Địa chỉ liên hệ: Văn phòng giao dịch bđs Yên Phong; mặt đường TL286 thôn Đông Yên, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *